REGULAMIN korzystania z usług elektronicznych witryny www.vinori.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Witryna internetowa dostępna pod adresem internetowym www.vinori.pl prowadzona jest przez Vinori Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w: 62-006 Gruszczyn ul. Kolejowa 23a, REGON 368736865, NIP 7773297951, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000703376 , Kapitał Zakładowy Spółki 300.000,00 zł w całości wpłacony. Spółka Vinori Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jest także właścicielem tej witryny. Adres poczty elektronicznej sekretariatu firmy: biuro@vinori.pl
1.2 Celem działania witryny z winami vinori.pl jest ułatwienie rezerwacji szerokiego asortymentu napojów alkoholowych, prowadzonej w punkcie sprzedaży opisanym w punkcie 3 poniżej przez Vinori Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w: 62-006 Gruszczyn ul. Kolejowa 23a, a w szczególności win oraz akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu.
1.3 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z witryny internetowej vinori.pl (zwanej dalej Witryną) (z wyjątkiem pkt.1.8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców) i określa zasady korzystania z Witryny, która służy prezentacji towarów znajdujących się w ofercie Vinori Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w: 62-006 Gruszczyn ul. Kolejowa 23a, (zwanej dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą ), do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, do składania i ewidencjonowania Zamówień, jak też do umieszczania informacji i artykułów dotyczących win (m.in. produkcji, odmian i klasyfikacji ).
1.4 Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr I/37/B/34/2023 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) oraz sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 18% alkoholu nr I/37/C/35/2023.
1.5 Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Gruszczynie (62-006), przy ul. Kolejowej 23a, telefon 500 117 734 e-mail: vinori@vinori.pl
1.6 Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie Witryny z Vinori.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
1.7 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady korzystania z Witryny
b) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
c) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów na witrynie;
d) zasady wypełniania formularza zamówień z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny
1.8 Oferta zamieszczona na Witrynie www.vinori.pl skierowana jest do konsumentów indywidualnych oraz dla podmiotów gospodarczych nabywających towary na własne potrzeby bez przeznaczenia do dalszej odsprzedaży. Klienci segmentu HoReCa (nabywający towary w celu dalszej odsprzedaży) nie mogą składać zamówień za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie. Przedsiębiorcy segmentu HoReCa proszeni są o bezpośredni kontakt pod nr telefonu 500 117 734 lub mailem vinori@vinori.pl
1.9 Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.
1.10 Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
1.11 Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
1.12 Zapoznanie się z Regulaminem przez Użytkownika jest konieczne przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, zakazane jest korzystanie z Witryny przez Użytkownika.
1.13 Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający funkcjonowania domeny Vinori.pl
c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam)
1.14 Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości rezerwacji towarów w formie Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji lub wypełniania formularza zamówień nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Użytkownika;
b) dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 1.13. Regulaminu.
c) Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela Witryny www.vinori.pl
d) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, właściciel Witryny podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.
1.15 Warunkiem korzystania ze Strony Produktowej jest dostęp do przeglądarki internetowej Rekomendowane przeglądarki: Chrome, Opera i Firefox, Microsoft Edge.

2. DEFINICJE
2.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2 FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Witrynie umożliwiający utworzenie Konta.
2.3 FORMULARZ ZAMÓWIENIA REZERWACYJNEGO– zwany dalej „zamówienie” Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Witrynie umożliwiający dokonanie wyboru prezentowanych towarów oraz usług w celu rezerwacji towarów i późniejszego złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.4 GOŚĆ – Użytkownik niezarejestrowany będący osobą pełnoletnią.
2.5 KLIENT/KONSUMENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2.6 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2023 poz. 1610).
2.7 KONSUMENT – osoba fizyczna, która nabywa Produkt od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.8 KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Witrynie Internetowej
2.9 NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Witrynie.
2.10 PRODUKTY / TOWARY – artykuły prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie mieszczącym się pod adresem: ul. Kolejowa 23a, 62-006 Gruszczyn k/Swarzędza
2.11 REGULAMIN – niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.12 REJESTRACJA – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych.
2.13 SKLEP – punkt sprzedaży położony w Gruszczynie (62-006) przy ul. Kolejowej 23a
2.14 SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA – Vinori Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w: 62-006 Gruszczyn ul. Kolejowa 23a, REGON 368736865, NIP 7773297951, BDO00056752, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000703376 , Kapitał Zakładowy Spółki 300.000,00 zł w całości wpłacony.
2.15 USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
2.16 UŻYTKOWNIK – każda pełnoletnia osoba odwiedzająca Witrynę www.vinori.pl
2.17 WITRYNA – witryna internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.vinori.pl
2.18 POLITYKA COOKIES – Polityka Cookies Serwisu www.vinori.pl informująca o celu, sposobie i rodzajach plików cookies wykorzystywanych przez stronę. Pełna treść Polityki Cookies znajduje się pod adresem www.vinori.pl/polityka-cookies/
2.19 POLITYKA PRYWATNOŚCI – Polityka Prywatności Serwisu www.vinori.pl informująca o celu i podstawie prawnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przetwarzania. Polityka prywatności określa odbiorców danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem witryny www.vinori.pl. Dokument ten zawiera również informacje o prawach osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Pełna treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie www.vinori.pl/polityka-prywatnosci/

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
3.1 Warunkiem dokonania zakupu w Punkcie Sprzedaży jest podanie niezbędnych informacji
do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika, przy czym Punkt Sprzedaży przewiduje możliwość rezerwacji Towaru za pośrednictwem witryny vinori.pl.
3.2 Złożenie zamówienia rezerwacyjnego (zwanego dalej „zamówieniem”) odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia lub telefonicznie ze wsparciem konsultanta vinori.pl, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na Stronie www.vinori.pl, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień rezerwacyjnych wypełnianych za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie pod numerem wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Gruszczynie (62-006) przy ul. Kolejowej 23a (Sklep).

W formularzu zamówienia Konsument wskazuje:
a) zamawiany Towar lub Towary;
b) dokładne dane do wystawienia faktury VAT detalicznej (adres płatnika i jego numer NIP);
c) numer telefonu kontaktowego;
d) termin odbioru Towarów;
e) sposób dokonania płatności
f) datę urodzenia
3.3 Zatwierdzenie formularza przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu Zamówienia, w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta
3.4 Uprawnionymi do składania zamówień rezerwacyjnych towarów w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym do składania zamówień rezerwacyjnych, ich akceptacji
oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby:
a) pełnoletnie,
b) trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru,
c) którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych,
d) które nie dokonują zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży
3.5 Po złożeniu/zatwierdzeniu formularza zamówienia rezerwacyjnego Konsument otrzymuje
na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia rezerwacyjnego potwierdzenie przyjęcia zamówienia, szczegóły dotyczące zamówienia rezerwacyjnego wraz z informacjami, wymaganymi odrębnymi przepisami prawa;
3.6 Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Właściciela Witryny o zmianie adresu e-mail oraz adresu e-mail i numeru telefonu w przypadku składania telefonicznych zamówień rezerwacyjnych, dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje konto lub informując o tej zmianie konsultanta vinori.pl, aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.
3.7 Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia rezerwacyjnego w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy
od godziny 9:00 najbliższego Dnia Roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.
3.8 Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia rezerwacyjnego, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Konsument, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
3.9 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
3.10 Równoczesne spełnienie wymagań pkt. 3.1 do 3.7 jest podstawą do przekazania zamówienia telefonicznego do realizacji.
3.11 Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny 07:00 do godziny 15:00 w Dni Robocze.
3.12 Zamówienia telefoniczne są rejestrowane elektronicznie za zgodą Klienta, a informacja
o terminie odbioru zostanie przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy płatności,
w podsumowaniu przed złożeniem zamówienia, a w przypadku zamówień telefonicznych
w treści maila weryfikacyjnego wysyłanego do Klienta do potwierdzenia i dokonania płatności.
3.13 Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie z winami vinori.pl, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do odbioru/ przekazania kurierowi do doręczenia.
3.14 Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży w Punkcie Sprzedaży jest przekazywany Klientowi najpóźniej w chwili odbioru/wydania do dostarczenia Towaru. W przypadku,
gdy przedmiotem zamówienia jest prezent – faktura VAT detaliczna nie jest dołączana
do przesyłki, lecz wysyłana niezwłocznie na adres płatnika wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
3.15 Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:
a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
3.16 Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) i:
a) poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.
3.17 Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego (jeżeli Kupujący składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania z firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia. Informacje te zawarte są również w sekcji FAQ na stronie internetowej https://vinori.pl/faq/.

4. CENY I FORMY PŁATNOŚCI
4.1 Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską zgodnie z cennikiem podanym na Witrynie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu z winami vinori.pl, bądź wprowadzania w nich zmian.
4.2 Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.
4.3 Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów
a) osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie – kartą płatniczą
b) za pobraniem, czyli osobiście, gotówką lub kartą płatniczą (karta tylko w przypadku jeżeli kurier posiada przy sobie terminal płatniczy w danym momencie- Sprzedawca nie ma wpływu na ilość terminali posiadanych przez firmy kurierskie) w przypadku dostarczenia Zamówienia
za pośrednictwem firmy kurierskiej – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta
po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez właściciela Witryny;
c) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać
na rachunek bankowy numer 70109014500000000135562412 z podaniem następujących danych Sprzedawcy -Vinori Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k; 62-006 Gruszczyn ul. Kolejowa 23a, – w treści podając numer zamówienia. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;
4.4 Akceptując niniejszy Regulamin Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu fiskalnego imiennej faktury VAT dokumentującej zakup Towarów wskazanych w Zamówieniu, jak też wyraża zgodę na to, aby wyżej wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Klientów niebędących osobami fizycznymi również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
4.5 W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
4.6 W przypadku dokonywania zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej Klient zobowiązany jest podać numer NIP w chwili składania zamówienia. Zgodnie z ustawą o Vat nie ma możliwości wystawienia faktury VAT na działalność gospodarczą po sfinalizowaniu transakcji.

5. ODBIÓR LUB DOSTAWA TOWARÓW ZAKUPIONYCH W VINORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
5.1 Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przekazywana Klientowi telefonicznie, na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia nr telefonu. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej
5.2 Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży położonym w Gruszczynie (62-006) przy ul. Kolejowej 23a (Sklep) w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00 (po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym). Klient może odebrać Towar osobiście
lub za pośrednictwem innej, upoważnionej pisemnie przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej lub innej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.
5.3 Klient przy odbiorze Towaru sprawdza, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.
5.4 W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia przy odbiorze lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany osobie wydającej Towar w Punkcie Sprzedaży (lub kurierowi), drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy.
5.5 Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane na Witrynie przy składaniu Zamówienia.
5.6 W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
5.7 Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 5 dni roboczych, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
5.8 Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w Dni Robocze, na koszt Klienta uwidoczniony w podsumowaniu złożonego przez Klienta Zamówienia. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy
5.9 Towar dostarczany jest przez firmę kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia. Zamówienie jest przekazywane do realizacji w następnym Dniu Roboczym liczonym od uzyskania telefonicznego potwierdzenia. Przewidywany czas dostawy uzależniony jest od firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę i wcześniejszego:
a) Zaksięgowania całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. 4.3. c) regulaminu.
b) Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 4.3. b) Regulaminu.
5.10 W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.
5.11 W sytuacji, w której zamówione Towary nie zostaną odebrane w terminie 30 dni przez Klienta Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, informując o tym Klienta.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6.1. Z zastrzeżeniem pkt. 6.4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.vinori.pl
6.2. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko Konsumentowi, który złożył oświadczenie
o odstąpieniu od umowy z zachowaniem terminu wskazanego w poprzedzającym punkcie. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: vinori@vinori.pl.
6.3. Do oświadczenia, o odstąpieniu od zrealizowanego (Towar został dostarczony Konsumentowi) zamówienia Towarów, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
6.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:
a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
c) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
d) towarów objętych promocją w związku z krótkim terminem przydatności do spożycia (informacja o tym fakcie każdorazowo jest zawarta w nazwie produktu).
6.5. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu
od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.
6.6. Konsument ponosi koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres:
Vinori Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kolejowa 23a
62-06 Gruszczyn
6.7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez pośrednika (kuriera) Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta kosztów transportu doliczonych do zamówienia.
6.8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po dokonaniu przez Konsumenta zwrotu Towarów Sprzedającemu, których dotyczy odstąpienie od umowy.
6.9. Zwrot płatności zostanie dokonany na konto bankowe wskazane przez Konsumenta w formularzu odstąpienia od umowy.
6.10. Przed dokonaniem zwrotu i odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób naruszający cechy i funkcjonalność Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów, które zostały przez Konsumenta otwarte.
6.11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.
6.12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).
6.13. Jeżeli w terminie 21 dni od złożenia Zamówienia, Klient nie dokonał zapłaty za objęte
tym Zamówieniem Towary Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży.

7. REKLAMACJE
7.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.
7.2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do siedziby Sprzedającego
wraz z dowodem zakupu oraz formularzem reklamacji, przesyłając je na własny koszt.
7.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego Towaru do siedziby Sprzedającego.
7.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę e-mailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.
7.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszt przesłania reklamowanego Towaru zostanie zwrócony Klientowi w formie odszkodowania po uprzednim udokumentowaniu poniesionego wydatku.
7.6. Zwrot pieniędzy za zakupiony Towar w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi przelewem na konto wskazane w formularzu reklamacji niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

8. POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE REKLAMACJI I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ:
8.1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
b) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem URL:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
c) skorzystanie z pomocy powiatowego / miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
d) złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE;
8.2. Szczegółowe informacje o procedurach pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 8.1.
8.3. Wykaz podmiotów i instytucji, realizujących zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest VINORI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Gruszczynie (62-006) przy ul. Kolejowej 23A, KRS: 0000703376, NIP: 7773297951, REGON: 368736865. Administrator przetwarza dane zgodnie z przepisami:
– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);
– ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018;
– ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
– ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
a także wszelkich wytycznych UE i krajowych mających wpływ na przetwarzanie danych osobowych.
9.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, wskazane są w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie vinori.pl

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
10.1. Administrator prowadzi profile w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) do promowania swojej marki, poprzez informowanie o wydarzeń, usługach i ofercie firmy.
10.2. W przypadku skorzystania z dodatkowej funkcjonalności Serwisu w postaci wtyczki do Serwisu Facebook, administratorem / współadministratorem danych jest firma Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, osób odwiedzających witrynę Facebook można uzyskać pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
10.3. W przypadku skorzystania z dodatkowej funkcjonalności Serwisu w postaci wtyczki do Serwisu Instagram, administratorem / współadministratorem danych jest firma Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, osób odwiedzających witrynę Instagram można uzyskać pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram

11. NEWSLETTER
11.1. Przedmiotem Usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych na adres poczty elektronicznej pełnoletniego Użytkownika.
11.2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newsletter w formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
11.3. Aby prawidłowo zamówić Usługę newsletter należy podać adres e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
11.4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż:
a) ma ukończone 18 lat, tym samym jest osobą pełnoletnią;
b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę i zapoznał się z treścią Klauzuli Newsletter zamieszczonej na stronie vinori.pl;
c) zapoznał się z treścią Regulaminu dotyczącego świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego w zakresie świadczenia usługi Newsletter.
11.5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda na usługę newsletter może być cofnięta w każdej chwili.
11.6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności i za pośrednictwem Serwisu.
11.7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę newsletter.
11.8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Serwisu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

12. PLIKI COOKIES
12.1. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Witryny i możliwość składania zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies wskazane są w Polityce Cookies opublikowanej na stronie vinori.pl

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Regulamin wymaga każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przez Użytkownika przed przesłaniem formularza zamówienia. Aktualna treść regulaminu, ze wskazaniem czasu obowiązywania jest zamieszczona każdorazowo w stopce niniejszego regulaminu.
13.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
13.3. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
14.1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Witryny www.vinori.pl. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu Witryny ze względu na jej modernizację.
14.2. Vinori nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Witryny spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od właściciela Witryny.

15. FORMULARZE

    1. Formularz reklamacji towaru – ważny od 01.07.2024 r. 
    2. Formularz odstąpienia od umowy – ważny od 01.07.2024 r.

 

POBIERZ REGULAMIN W PLIKU PDF

 

ARCHIWALNE REGULAMINY

 

 

CLOSE
CLOSE