Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO
informujemy:

Administrator danych:
Vinori Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kolejowa 23 A, 62-006 Gruszczyn, KRS: 0000703376, NIP: 7773297951, REGON: 368736865.
Cele przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu
dochodzenia roszczeń bądź obrony praw administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych:
Obiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty,
którym administrator danych ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
oraz podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi. Nie będziemy przekazywać Państwa danych
osobowych, podmiotom nieuprawnionym do pozyskania danych, jak również poza terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

Okres:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty zakończenia umowy. Dane osobowe
przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przetwarzane przez administratora danych przez okres
przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów obowiązującego prawa. Dane
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń,
wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Państwa uprawnienia:
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Administrator danych, powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo
skontaktować pod wskazanym adresem mailowym, w każdym temacie związanym z ochroną Pani/Pana danych
osobowych: ochronadanych@infomania.pl

Informacje dodatkowe:
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator danych nie będzie podejmował wobec Pana/Pani żadnych
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

CLOSE
CLOSE