Klauzula informacyjna do dokumentów sprzedażowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administrator danych:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vinori Sp. z o. o. sp. k.,  z siedzibą przy ul. Kolejowa 23A, 62-006 Gruszczyn, NIP: 7773297951, KRS: 0000703376, REGON: 3687368650.

Inspektor ochrony danych:

administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: ochronadanych@infomania.pl. Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Urszula Graetzer.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawiania dokumentów sprzedażowych (w tym faktur VAT), prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacji podatkowej i archiwalnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przetwarzania danych:

okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane. Wynika on bezpośrednio z przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przetwarzane przez administratora danych przez okres 5 pełnych lat od momentu wystawienia dokumentu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów.

Odbiorcy danych osobowych:

dostęp do Pani/Pana danych osobowych, mają nasi pracownicy i współpracownicy, którzy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Ponadto w określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane np. w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią. Kategorie odbiorców jakim możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe to:

– podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,

– dostawcom usług przetwarzających powierzone dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługujące prawa i uprawnienia:

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W każdej chwili, w przypadku kiedy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa – przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

CLOSE
CLOSE