RODO

Informacja o przetwarzaniu danych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Informujemy iż pozyskaliśmy Państwa dane osobowe (wraz z adresem e-mail) poprzez zakup bazy danych od firmy Pieroth Polska Sp. z o.o. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań NIP: 8510003757. Państwa adres e-mail  oraz przypisane do niego dane będą przetwarzane w celach marketingowych administratora danych oraz w celach marketingowych podmiotów z nim powiązanych.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: administrator danych) jest: Vinori Sp. z o. o. Sp. k., mającą swoją siedzibę przy ul. Kolejowa 23 A, 62-006 Gruszczyn, NIP 7773295509, KRS: 0000699729, REGON: 368533990, z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres.
 • Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej: IOD), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ochronadanych@infomania.pl lub biuro@vinori.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez administratora danych produktów, jak również w celach statystycznych.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Panią/Pana firmie Pieroth Polska Sp. z o.o.
 • Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez administratora danych Pani/Pana danych osobowych, można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych.

CLOSE
CLOSE